Tác giả

Chuyên mục

Trang

Mít tinh ủng hộ Hồ Chí Minh tại Bắc Kinh 1965. Ảnh của Marc Riboud

Th5 19, 2014

Categories: