Tác giả

Chuyên mục

Trang

Hai nhà sư tại một ngôi chùa ở Tokyo năm 1942. Ảnh Popperfoto – Getty

Th12 2, 2012

Categories: