Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Từ Nguyễn Phú Trọng đến Lê Hiền Đức

Th5 9, 2012

Hà Sĩ Phu Con người có thể nhận thức được chân lý khách quan là nhờ biết KHÁI QUÁT HÓA, đúc kết, xâu chuỗi những hiện tượng của thực tiễn thành các quy luật để hướng dẫn cho hành động, tác động vào thực tiễn, rồi lại lấy kết quả thực tiễn để tiếp tục […]

Đọc tiếp »