Tác giả

Chuyên mục

Trang

Ảnh 2. Những biểu ngữ được viết tay trên giấy chứ không in ra như các cuộc biểu tình lâu nay của người Kinh.

Th3 20, 2014

Categories: