Tác giả

Chuyên mục

Trang

Ảnh 1. TT Obama xem một tờ giấy rút từ túi áo vét trong khi CT Sang phát biểu.

Th7 28, 2013

Categories: